Nyereményjáték Szabályzat :: Hotel Golden Lake Resort

Nyereményjáték Szabályzat

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT


A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS MEGNEVEZÉSE

A szervező:

Hotel Golden Lake Resort****superior Wellness és Konferencia Szálloda (8230 Balatonfüred, Zákonyi F. sétány 4., a továbbiakban Szervező). A lebonyolítással és sorsolással járó minden feladatot a Szervező lát el.

A játék megnevezése: Golden Lake Resort Ősz nyereményjáték

A játék Szervezője a https://www.facebook.com/goldenlakeresortbalatonfu... oldalon keresztül kerül lebonyolításra. A játék lebonyolítása nem tartozik az 1991. évi XXXIV. a „szerencsejáték lebonyolításáráról” szóló törvény hatálya alá.

A nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésben nem hozható, nem hagyja jóvá és nem végzi, így a Facebook-ot a Nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli, panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult.

A Nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező felelős. A nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges, a játék résztvevői adataikat a játék Szervezője részére adják meg.

A NYEREMÉYJÁTÉK LEÍRÁSA

A Szervező a fenti Facebook címen hirdeti meg a nyereményjátékot. Amennyiben a játékos követni a Hotel Golden Lake Resort facebook oldalát, kedvelni a posztot és kommentben megírja, melyik a kedvenc szobatípusa, részt vehet a játékban, aki ezzel kifejezetten elfogadja a játékszabályzatot és az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK

A játékban kizárólag 18 éven felüli cselekvőképes személyek vehetnek részt, akik regisztrálva vannak a Facebook közösségi hálózatán, és a Facebook felhasználási feltételeit elfogadják, továbbá beleegyeznek személyes adataik kezelésébe.

A JÁTÉK IDŐTARTAMA

2023. 10. 11. -2023. 10. 18. terjedő időszakban a fent megjelöltek szerint.

A SORSOLÁS IDŐPONTJA ÉS MENETE

A sorsolás időpontja: 2023. 10. 20.

Az eredményhirdetés időpontja: 2023. 10. 20.

A sorsolás véletlenszerű. módon, a „Facebook Nyertes by Be Social” (https://socialwinner.besocial.hu/) generátor használatával történik. A játékosok neve 1 alkalommal kerül kisorsolásra.

Egy játékos csak egy követéssel, lájkolással, kommenttel vehet részt a játékban.

A játék nyertesei kommentben kapnak értesítést a nyereményről. A nyertes 2 munkanapon belül köteles privát facebook üzenetben felvenni a kapcsolatot a Szervezővel.

A NYEREMÉNY

1 db voucher2 éjszaka 2 fő részére Premium erkélyes, nem panorámás szobatípusunkban félpanziós ellátással.

A nyeremény készpénzre nem váltható át, másra át nem ruházható. A nyertes jogosult a nyereményről írásban lemondani.

A nyeremény beválthatósági időszaka: 2024.01.01. – 2024.05.31.

A nyeremény átvételének feltételei:

- betöltött 18. életkor

- a Szervező facebook kommentben vagy komment válaszban történő kapcsolat felvételére 2 munkanapon belül válaszol

- hozzájáruljon, hogy a Szervező honlapján, Facebook és Instagram oldalán közzé tegye a nyereményjáték nyertesének képét és az általa megadott adatait.

ADATKEZELÉS

A Hotel Golden Lake Resort Superior Balatonfüred Wellness és Konferencia Szálloda által meghirdetett Facebook nyereményjáték során kiemelt jelentőségű, hogy a nyereményjátékban résztvevők személyes adatai megfelelő védelemben részesüljenek. Alább tájékozódhat arról, hogy a Facebook nyereményjáték összefüggésben milyen jogcímen kezelünk személyes adatokat, valamint arról, hogy az adatkezelés során az érintettet milyen jogok illetik meg.

„Személyes adat” bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes személlyel [érintett] kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

„Érintett” bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy.

„Adatkezelés” az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.

Biztosítjuk arról, hogy a Hotel Golden Lake Resort Superior Balatonfüred Wellness és Konferencia Szálloda facebook nyereményjáték adatkezelése során a hatályos adatkezelésre vonatkozó EU Rendelet és a tagállami jogszabályok szerint jár el.

Alkalmazott jogszabályok:

- Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú rendelete GDPR (a továbbiakban Rendelet)

- 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban Reklám tv.)

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Info tv.)

Az esetleges jogszabályi változásoknak megfelelően a Társaság adatkezelési gyakorlatának változása esetén a tájékoztatót mindig aktualizáljuk, melyet a módosítástól számított 15 napon belül a honlapon közzéteszünk.

ADATKEZELŐ ADATAI

„Adatkezelő” az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Cégnév: Silver Invest Ingatlanberuházó Kft.

Székhely: 8230 Balatonfüred, Zákonyi F. sétány 4.

Adószám: 13532080-2-19

Nyilvántartási szám

Képviseli: Rádóczy Andrea

Honlap címe: www.goldenlake.hu

Email cím: marketing@goldenlake.hu

ADATFELDOLGOZÓ ADATAI

„Adatfeldolgozó” az személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.

„Adatfeldolgozás” az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől).

Cégnév: Silver Invest Ingatlanberuházó Kft.

Székhely: 8230 Balatonfüred, Zákonyi F. sétány 4.

Adószám: 13532080-2-19

Cégjegyzékszám: 19 09 517809

Képviseli: Rádóczy Andrea

Honlap címe: marketing@goldenlake.hu

Telefonszám: +36 30 385 6278

Email cím: www.goldenlake.hu

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA

A Hotel Golden Lake Resort Superior Balatonfüred Wellness és Konferencia Szálloda a jogszabályi rendelkezésekben foglaltaknak megfelelően csak meghatározott célból és meghatározott jogalap alapján kezelhet személyes adatokat.

Az adatkezelés jogalapja főszabály szerint az érintett hozzájárulása vagy törvényben elrendelt kötelező adatkezelés.

NYEREMÉNYJÁTÉKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Adatkezelés megnevezése: Nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja: Nyereményjátékban és a sorsoláson való részvétel

Adatkezelés jogalapja: Önkéntes hozzájárulás Adatkezelő számára Rendelet II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti

Személyi adatok kategóriái: Felhasználónév

Törlésre előirányzott határidő: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Címzettek, akik hozzáférhetnek az adatokhoz: Szervező dolgozói vagy megbízottjai

Érintett hozzájárulásának módja: Érintett önkéntes részvétele

Hozzájárulás visszavonásának módja: marketing@goldenlake.hu címre küldött email –ben kért törlés

ONLINE VAGY TELEFONON TÖRTÉNŐ KAPCSOLATFELVÉTELLEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Adatkezelés megnevezése: Kapcsolatfelvételhez kapcsolódó adatkezelés

Adatkezelés célja: Nyertes tájékoztatása, nyeremény küldése

Adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás Adatkezelő számára Rendelet II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti

Személyi adatok kategóriái: Felhasználónév, név, e-mail cím, telefonszám, lakcím

Törlésre előirányzott határidő: A nyertes önkéntes hozzájárulásának visszavonásáig.

Címzettek, akik hozzáférhetnek az adatokhoz: Szervező dolgozói vagy megbízottjai

Érintett hozzájárulásának módja: Érintett önkéntes hozzájárulása

Hozzájárulás visszavonásának módja: marketing@goldenlake.hu címre küldött email –ben kért törlés

KÖZZÉTÉTELLEL KAPCSOLATFELVÉTELLEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Adatkezelés megnevezése: Közzétételhez kapcsolódó adatkezelés

Adatkezelés célja: Nyertesek profilnevének közlése annak érdekében, hogy értesüljenek nyereményükről

Adatkezelés jogalapja: Önkéntes hozzájárulás Adatkezelő számára Rendelet II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés f) pont szerinti

Személyi adatok kategóriái: Profilnév

Törlésre előirányzott határidő: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Címzettek, akik hozzáférhetnek az adatokhoz: Szervező dolgozói vagy megbízottjai

Érintett hozzájárulásának módja: Érintett önkéntes hozzájárulása

Hozzájárulás visszavonásának módja: marketing@goldenlake.hu címre küldött email –ben kért törlés

Az facebook önálló adatkezelőnek minősül, adatkezelési tájékoztatója elérhető az alábbi linken: https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_poi...

AZ ADATKEZELÉS SORÁN ÖNT MEGILLETŐ JOGOK

Az érintett jogai: az adatalanyt még az adatkezelés megkezdése előtt, de ezen felül kérésére bármikor egyértelműen tájékoztatni kell az adatkezelés minden részletéről.

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

➢ a hozzájárulás visszavonásának joga,

➢ személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés,

➢ helyesbítéshez való jog,

➢ adatkezelés korlátozása,

➢ törléshez való jog,

➢ tiltakozáshoz való jog,

➢ hordozhatósághoz való jog.

A HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSA SORÁN AZ ÜGYINTÉZÉS MENETE

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük. Törlési kérelmét a smarketing@goldenlake.hu címre küldheti meg. Kérelme elbírálása 15 napon belül megtörténik, melyről az Ön által megadott email címen értesítjük.

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 15 napon belül válaszolja meg Adatkezelő.

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor a vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti. (Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben jogainak érvényesítése céljából polgári pert indíthat.

Balatonfüred, 2023. 10. 01.