Instagram Nyereményjáték Szabályzat :: Hotel Golden Lake Resort

Instagram Nyereményjáték Szabályzat

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS MEGNEVEZÉSE

A szervező: Hotel Golden Lake Resort****superior Wellness és Konferencia Szálloda (8230 Balatonfüred, Zákonyi F. sétány 4., a továbbiakban Szervező).A lebonyolítással és sorsolással járó minden feladatot a Szervező lát el.

A játék megnevezése: Instagram nyereményjáték

A játék Szervezője a https://www.instagram.com/goldenlakeresort_balaton... Instagram oldalon keresztül kerül lebonyolításra. A játék lebonyolítása nem tartozik az 1991. évi XXXIV. a „szerencsejáték lebonyolításáráról” szóló törvény hatálya alá.

A nyereményjátékot az Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésben nem hozható, nem hagyja jóvá és nem végzi.

A játék résztvevői adataikat a játék Szervezője részére adják meg.

A NYEREMÉYJÁTÉK LEÍRÁSA

A Szervező a fenti Instagram címen hirdeti meg a nyereményjátékot. A játékos az Instagram oldal követésével, a poszt lájkolásával és kommenteléssel vehet részt a játékban, aki ezzel kifejezetten elfogadja a játékszabályzatot és az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK

A játékban kizárólag 18 éven felüli cselekvőképes személyek vehetnek részt, akik regisztrálva vannak az Instagram közösségi hálózatán, és az Instagram felhasználási feltételeit elfogadják, továbbá beleegyeznek személyes adatik kezelésébe.

A JÁTÉK MENETE

2024.05.31. 18.00. óra napjától – 2024.06.23.-ig terjedő időszakban az Instagram poszt alatt a játékosok követéssel, lájkolással, kommenteléssel hozzájárulnak ahhoz, hogy a játékban részt vegyenek.

A játékosok neve 1 alkalommal kerül kisorsolásra.

A SORSOLÁS IDŐPONTJA ÉS MENETE

A sorsolás időpontja: 2024.06.23.

A sorsolás véletlenszerű módon történik. Egy játékos, esélyeinek növelése érdekében többször is kommentelhet.

A játék nyertese kommentben és üzenetben kap értesítést a nyereményről. A nyertes 2 munkanapon belül köteles privát Instagram üzenetben felvenni a kapcsolatot a Szervezővel.

2 A NYEREMÉNY

1 db voucher . 1 éjszaka 2 fő részére Premium panorámás szobatípusunkban félpanziós ellátással.

A nyeremény készpénzre nem váltható át, másra át nem ruházható. A nyertes jogosult a nyereményről írásban lemondani.

A nyeremény beválthatósági időszaka: 2024.12.22-ig, szabad kapacitás függvényében, a szállodával egyeztetett időpontban, kivétel ünnepnapok és egyéb kiemelt események.

A nyeremény átvételének feltételei:

- betöltött 18. életkor

- a Szervező Instagram kommentben vagy komment válaszban történő kapcsolat felvételére 2 munkanapon belül válaszol

- hozzájáruljon, hogy a Szervező honlapján, facebook és Instgram oldalán közzétegye a nyereményjáték nyertesének képét és az általa megadott adatait. ADATKEZELÉS

A Hotel Golden Lake Resort Superior Balatonfüred Wellness és Konferencia Szálloda által meghirdetett Instagram nyereményjáték során kiemelt jelentőségű, hogy a nyereményjátékban résztvevők személyes adatai megfelelő védelemben részesüljenek. Alább tájékozódhat arról, hogy az Instagram nyereményjáték összefüggésben milyen jogcímen kezelünk személyes adatokat, valamint arról, hogy az adatkezelés során az érintettet milyen jogok illetik meg.

„Személyes adat” bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes személlyel [érintett] kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

„Érintett” bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy.

„Adatkezelés” az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.

Biztosítjuk arról, hogy a Hotel Golden Lake Resort Superior Balatonfüred Wellness és Konferencia Szálloda Instagram nyereményjáték adatkezelése során a hatályos adatkezelésre vonatkozó EU Rendelet és a tagállami jogszabályok szerint jár el.

Alkalmazott jogszabályok:

- Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú rendelete GDPR (a továbbiakban Rendelet)

- 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban Reklám tv.)

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Info tv.)

Az esetleges jogszabályi változásoknak megfelelően a Társaság adatkezelési gyakorlatának változása esetén a tájékoztatót mindig aktualizáljuk, melyet a módosítástól számított 15 napon belül a honlapon közzéteszünk.

3

ADATKEZELŐ ADATAI

„Adatkezelő” az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Cégnév

Silver Invest Ingatlanberuházó Kft. Székhely

8230 Balatonfüred, Zákonyi F. sétány 4. Adószám

13532080-2-19 Cégjegyzék szám

19 09 517809 Képviseli

Rádóczy Andrea

marketing@goldenlake.hu

www.goldenlake.hu

ADATFELDOLGOZÓ ADATAI

„Adatfeldolgozó” az személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.

„Adatfeldolgozás” az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől).

Cégnév

Silver Invest Ingatlanberuházó Kft. Székhely

8230 Balatonfüred, Zákonyi F. sétány 4. Adószám

13532080-2-19 Cégjegyzékszám

19 09 517809 Képviseli

Rádóczy Andrea

www.goldenlake.hu

+36 30 385 6278

marketing@goldenlake.hu

4 AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA

A Hotel Golden Lake Resort Superior Balatonfüred Wellness és Konferencia Szálloda a jogszabályi rendelkezésekben foglaltaknak megfelelően csak meghatározott célból és meghatározott jogalap alapján kezelhet személyes adatokat.

Az adatkezelés jogalapja főszabály szerint az érintett hozzájárulása vagy törvényben elrendelt kötelező adatkezelés.

ONLINE VAGY TELEFONON TÖRTÉNŐ KAPCSOLATFELVÉTELHEZ KÖTHETŐ ADATKEZELÉS

Adatkezelés megnevezése

kapcsolatfelvételhez kapcsolódó adatkezelés Adatkezelés célja

érdeklődők tájékoztatása, ajánlatok küldése Adatkezelés jogalapja

önkéntes hozzájárulás Adatkezelő számára Rendelet II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti Személyi adatok kategóriái

Felhasználónév, név, e-mail cím, telefonszám, lakcím Törlésre előirányzott határidő

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig. Címzettek, akik hozzáférhetnek az adatokhoz

Társaság dolgozói vagy megbízottjai Érintett hozzájárulásának módja

érintett önkéntes regisztráció Hozzájárulás visszavonásának módja

marketing@goldenlake.hu

címre küldött email –ben kért törlés

KÖZZÉTÉTELLEL KAPCSOLATFELVÉTELLEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Adatkezelés megnevezése

Közzétételhez kapcsolódó adatkezelés

Adatkezelés célja

Nyertesek profilnevének közlése annak érdekében hogy értesüljenek a nyereményükről

Adatkezelés jogalapja

önkéntes hozzájárulás Adatkezelő számára Rendelet II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti

Személyi adatok kategóriái

Profilnév

Törlésre előirányzott határidő

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Címzettek, akik hozzáférhetnek az adatokhoz

Társaság dolgozói vagy megbízottjai

Érintett hozzájárulásának módja

érintett önkéntes regisztráció

Hozzájárulás visszavonásának módja

marketing@goldenlake.hu

címre küldött email –ben kért törlés

Az Instagram önálló adatkezelőnek minősül, adatkezelési tájékoztatója elérhető az alábbi linken:

https://privacycenter.instagram.com/policy?fbclid=...

5 AZ ADATKEZELÉS SORÁN ÖNT MEGILLETŐ JOGOK

Az érintett jogai: az adatalanyt még az adatkezelés megkezdése előtt, de ezen felül kérésére bármikor egyértelműen tájékoztatni kell az adatkezelés minden részletéről.

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

 a hozzájárulás visszavonásának joga,

 személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés,

 helyesbítéshez való jog,

 adatkezelés korlátozása,

 törléshez való jog,

 tiltakozáshoz való jog,

 hordozhatósághoz való jog.

A HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSA SORÁN AZ ÜGYINTÉZÉS MENETE

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük. Törlési kérelmét a smarketing@goldenlake.hu címre küldheti meg. Kérelme elbírálása 15 napon belül megtörténik, melyről az Ön által megadott email címen értesítjük. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 15 napon belül válaszolja meg Adatkezelő.

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor a vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti. (Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben jogainak érvényesítése céljából polgári pert indíthat.

Balatonfüred, 2024. 06. 01.